Regulamin Ustalania Wysokości Zaliczek i Form Rozliczania Wniesionych Comiesięcznych Opłat we Wspólnocie Mieszkaniowej -wzór

Opublikowano: 29/05/2024 12:16

Celem niniejszego regulaminu jest ustanowienie jasnych i zgodnych z prawem zasad naliczania, wnoszenia oraz rozliczania zaliczek we wspólnocie mieszkaniowej. Regulamin uwzględnia przepisy ustawy o własności lokali oraz innych obowiązujących aktów prawnych, chroniąc interesy właścicieli lokali i zapewniając przejrzystość finansową oraz optymalizację kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi takich jak platforma LiczDom.pl.

Rozdział I: Postanowienia Ogólne

1. Zakres Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich właścicieli lokali we wspólnocie mieszkaniowej i reguluje zasady naliczania oraz rozliczania opłat za użytkowanie części wspólnych, mediów oraz innych usług związanych z funkcjonowaniem nieruchomości.
 2. Regulamin określa zasady ustalania wysokości comiesięcznych zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz rozliczania wniesionych zaliczek.

2. Podstawa Prawna

 1. Regulamin oparty jest na przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388), w szczególności:
  • Art. 21 ust. 1 – dotyczy obowiązku właścicieli do pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną.
  • Art. 22 – określa zakres zarządu nieruchomością wspólną przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej.
  • Art. 25 ust. 1 – reguluje sposób podejmowania uchwał przez właścicieli lokali.
  • Art. 27 – dotyczący obowiązku prowadzenia przez zarząd wspólnoty ewidencji pozaksięgowej.
  • Art. 29 – określa prawa właścicieli lokali do kontroli działalności zarządu.
  • Art. 30 – obowiązek zarządu wspólnoty do sporządzania rocznych sprawozdań finansowych.
 2. Regulamin uwzględnia również przepisy:
  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741).
  • Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348).
  • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628).
  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).
  • Kodeksu Cywilnego.

Rozdział II: Zasady Naliczania Opłat

1. Rodzaje Opłat

 1. Opłaty za zarządzanie nieruchomością wspólną.
 2. Opłaty za media (woda, gaz, energia elektryczna, ogrzewanie).
 3. Opłaty za usługi dodatkowe (wywóz śmieci, ochrona, konserwacja).
 4. Fundusz remontowy.

2. Podział Kosztów

 1. Koszty są dzielone proporcjonalnie do udziału właściciela w nieruchomości wspólnej.
 2. Koszty mediów są dzielone na podstawie rzeczywistego zużycia, mierzonego indywidualnymi licznikami.

3. Zaliczki na Poczet Opłat

 1. Zaliczki są ustalane na podstawie prognozowanych kosztów i mogą być korygowane co kwartał na podstawie rzeczywistego zużycia i aktualnych cen.
 2. Zaliczki są płatne miesięcznie, z terminem płatności do 10. dnia każdego miesiąca.

Rozdział III: Rozliczanie Opłat

1. Ewidencja Kosztów

 1. Zarząd wspólnoty prowadzi szczegółową ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów.
 2. Ewidencja jest dostępna do wglądu dla wszystkich właścicieli na platformie LiczDom.pl, która umożliwia bieżące monitorowanie kosztów i ich optymalizację.

2. Roczne Rozliczenie

 1. Do końca pierwszego kwartału każdego roku zarząd wspólnoty sporządza roczne rozliczenie kosztów i zaliczek za poprzedni rok kalendarzowy.
 2. Nadpłaty są zwracane właścicielom, a niedopłaty są pobierane w formie jednorazowej dopłaty lub doliczane do kolejnych zaliczek.

3. Aktualizacja Zaliczek

 1. Zaliczki są aktualizowane na podstawie rzeczywistego zużycia mediów i aktualnych cen, co zapewnia ich optymalne dostosowanie do potrzeb gospodarstw domowych.
 2. Platforma LiczDom.pl, wspierana przez AI, monitoruje ilość osób w budynku oraz zużycie mediów, co pozwala na precyzyjne i elastyczne ustalanie wysokości zaliczek.

Rozdział IV: Ochrona Interesów Właścicieli

1. Transparentność

 1. Wszystkie dokumenty finansowe, w tym ewidencje kosztów i zaliczek, są dostępne do wglądu dla właścicieli na platformie LiczDom.pl.
 2. Zarząd wspólnoty organizuje coroczne spotkanie, na którym prezentuje sprawozdanie finansowe oraz planowane wydatki.

2. Kontrola Kosztów

 1. Właściciele mają prawo zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące kosztów zarządzania nieruchomością oraz naliczania opłat.
 2. Zarząd wspólnoty ma obowiązek uwzględniać zgłoszone uwagi i odpowiednio korygować plan finansowy.

3. Korzystanie z Nowoczesnych Narzędzi

 1. Wspólnota korzysta z platformy LiczDom.pl, która umożliwia bieżące monitorowanie kosztów, elastyczne ustalanie zaliczek oraz szybkie rozliczenia opłat.
 2. Narzędzia AI na platformie pomagają w prognozowaniu kosztów zużycia mediów i optymalizacji wydatków.

Rozdział V: Postanowienia Końcowe

1. Wejście w Życie

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez zebranie właścicieli.

2. Zmiany w Regulaminie

 1. Zmiany w regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek zarządu wspólnoty lub właścicieli lokali, pod warunkiem uzyskania większości głosów na zebraniu wspólnoty.

Podsumowanie

Stosowanie tego regulaminu zapewnia transparentność i kontrolę nad kosztami zarządzania nieruchomością wspólną. Dzięki nowoczesnym narzędziom zarządzania w chmurze, takim jak platforma LiczDom.pl, właściciele mogą cieszyć się większą przejrzystością finansową i realnymi oszczędnościami. Algorytmy AI monitorują zużycie mediów oraz ilość osób w budynku, co pozwala na optymalizację opłat i zapobieganie niekontrolowanym wydatkom.

Wzór regulaminu jest przedmiotem ochrony autorskiej w myśl art. 1 w zw. z art. 12 ustawy o prawie autorskim z dnia 10 lipca 1952 r.