Jak Jeden Właściciel Lokalu Może Skutecznie Złożyć Wniosek o Zarząd Przymusowy?

Opublikowano: 04/06/2024 11:43

Wprowadzenie

Wspólnoty mieszkaniowe mogą napotkać sytuacje, w których niezbędna jest interwencja sądu w celu ustanowienia zarządu przymusowego. Polski ustawodawca, aby chronić interesy właścicieli lokali, przewidział w ustawie o własności lokali możliwość złożenia takiego wniosku przez jednego właściciela. Poniżej omówione są przesłanki oraz procedura, które muszą zostać spełnione, aby sąd mógł ustanowić zarząd przymusowy, a także narzędzia wspierające ten proces, oferowane przez platformę LiczDom.pl.

Przesłanki Ustanowienia Zarządu Przymusowego

Przesłanki ustanowienia zarządu przymusowego przez sąd są ściśle określone w ustawie o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388). Zgodnie z art. 26 ustawy, zarząd przymusowy może być ustanowiony, gdy:

 1. Zarząd nie wykonuje swoich obowiązków: Gdy zarządca lub zarząd wspólnoty nie wykonuje czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty, co może prowadzić do jej destabilizacji finansowej lub organizacyjnej.
 2. Zarząd działa na szkodę wspólnoty: Przykładem może być zawieranie niekorzystnych umów, niewłaściwe zarządzanie funduszami, czy podejmowanie działań sprzecznych z interesem wspólnoty.
 3. Brak reakcji na wnioski członków wspólnoty: Gdy zarząd nie reaguje na wnioski o podjęcie koniecznych działań administracyjnych lub finansowych, zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu wspólnoty.

Procedura Złożenia Wniosku

Aby złożyć wniosek o ustanowienie zarządu przymusowego, należy przejść przez następujące kroki:

 1. Przygotowanie wniosku: Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie oraz dowody potwierdzające przesłanki, na podstawie których zarząd przymusowy ma zostać ustanowiony. Ważne jest, aby wniosek był zgodny z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296).
 2. Złożenie wniosku do sądu: Właściwym sądem jest sąd rejonowy miejsca położenia nieruchomości. Należy załączyć dowody, takie jak protokoły zebrań wspólnoty, uchwały, dokumenty finansowe oraz korespondencję z zarządem.
 3. Opłaty sądowe: Wnioskodawca musi uiścić opłatę sądową za złożenie wniosku, której wysokość jest określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1398).

Wzór Wniosku

[Miasto, Data]

Sąd Rejonowy w [Miasto]
Wydział Cywilny
Adres sądu

Wnioskodawca: [Imię i Nazwisko, Adres]
Uczestnicy: Wspólnota Mieszkaniowa [Adres]

Wniosek o ustanowienie zarządu przymusowego

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388), wnoszę o ustanowienie zarządu przymusowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej [Adres] z następujących powodów:

 1. Niewykonywanie obowiązków przez zarząd:
  • Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nie wykonuje czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania wspólnoty, co skutkuje destabilizacją finansową i organizacyjną. Dowodem na to jest brak realizacji uchwał podjętych na zebraniach właścicieli lokali oraz zaniedbanie obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym.
  • Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o własności lokali.
 2. Działanie zarządu na szkodę wspólnoty:
  • Zarząd podejmuje decyzje sprzeczne z interesem wspólnoty, takie jak zawieranie niekorzystnych umów z dostawcami usług. Przykładem jest umowa zawarta z firmą remontową, która znacznie przekracza rynkowe stawki, co potwierdza analiza ofert konkurencyjnych firm.
  • Podstawa prawna: Art. 296 § 1 Kodeksu karnego (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553).
 3. Brak reakcji na wnioski członków wspólnoty:
  • Zarząd ignoruje wnioski właścicieli lokali o podjęcie koniecznych działań administracyjnych i finansowych. Dowodem na to jest korespondencja z dnia [Data], w której właściciele wielokrotnie wnosili o przeprowadzenie audytu finansowego wspólnoty, na co zarząd nie odpowiedział.
  • Podstawa prawna: Art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o własności lokali.

Uzasadnienie

 1. Dokumentacja:
  • Załączam protokoły zebrań wspólnoty z dnia [Data], które potwierdzają niewykonywanie obowiązków przez zarząd.
  • Przedkładam uchwałę nr [Nr Uchwały], która została zignorowana przez zarząd.
  • Dołączam korespondencję z zarządem z dnia [Data], która potwierdza brak reakcji na wnioski właścicieli.
 2. Narzędzia Platformy LiczDom.pl:
  • Platforma LiczDom.pl oferuje zaawansowane narzędzia wspierające transparentne zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej. Dzięki indywidualnym internetowym kontom dla każdego właściciela lokalu, możliwe jest bieżące monitorowanie działań zarządu oraz zgłaszanie nieprawidłowości.
  • Możliwość dostępu do dokumentów finansowych, protokołów zebrań oraz innych istotnych informacji z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, zapewnia właścicielom lokali pełną kontrolę nad zarządzaniem wspólnotą.

Podsumowanie

W związku z powyższym, wnoszę o ustanowienie zarządu przymusowego dla Wspólnoty Mieszkaniowej [Adres], w celu ochrony interesów właścicieli lokali oraz zapewnienia prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną. Proszę o zasądzenie kosztów postępowania.

[Podpis Wnioskodawcy]