Przejęcie Mieszkania po Zmarłym: Wspólnota na Pierwszej Linii Frontu Walki z Zadłużeniem!

Opublikowano: 24/06/2024 14:44

Przejęcie Mieszkania po Zmarłym Właścicielu przez Wspólnotę Mieszkaniową

Zdarza się, że właściciel mieszkania w ramach wspólnoty mieszkaniowej umiera, a spadkobiercy nie zgłaszają się, aby uregulować kwestie spadkowe. Taka sytuacja stanowi poważny problem dla wspólnoty mieszkaniowej, zwłaszcza jeśli zmarły właściciel pozostawił zaległości finansowe. W niniejszym artykule omówimy, jak wspólnota mieszkaniowa może przejąć mieszkanie po zmarłym właścicielu, gdy spadkobiercy się nie zgłosili. Przedstawimy także procedurę zawiadamiania sądu oraz przywołania do spadku.

Procedura Postępowania

 1. Zgłoszenie Zgonu Właściciela:
  • Po zgonie właściciela mieszkania, zarząd wspólnoty powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt do sądu rejonowego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości (w oparciu art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali).
  • Zgłoszenie zgonu można również dokonać w urzędzie stanu cywilnego, który przekaże odpowiednią informację do sądu.
 2. Postępowanie Spadkowe:
  • Po zgłoszeniu zgonu właściciela, sąd rozpoczyna postępowanie spadkowe, mające na celu ustalenie spadkobierców.
  • W przypadku braku spadkobierców, sąd może powołać kuratora spadku, który będzie reprezentował interesy spadku do momentu jego objęcia przez spadkobierców lub przejęcia przez gminę czy Skarb Państwa.
 3. Wezwanie Spadkobierców:
  • Sąd ogłasza poszukiwanie spadkobierców poprzez ogłoszenia w prasie oraz na stronie internetowej sądu.
  • Ogłoszenie zawiera informacje o zgonie właściciela oraz wzywa spadkobierców do zgłoszenia swoich praw do spadku w określonym terminie (zwykle 6 miesięcy).
 4. Brak Zgłoszenia się Spadkobierców:
  • Jeśli po upływie wyznaczonego terminu nikt nie zgłosi się jako spadkobierca, sąd może orzec o nabyciu spadku przez gminę lub Skarb Państwa.
  • Zgodnie z art. 1025 Kodeksu cywilnego, w przypadku braku spadkobierców ustawowych i testamentowych, spadek przechodzi na gminę ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.
 5. Działania Wspólnoty Mieszkaniowej:
  • Wspólnota mieszkaniowa powinna na bieżąco monitorować postępowanie spadkowe i współpracować z sądem oraz kuratorem spadku (w oparciu art. 21 ust. 1 ustawy o własności lokali)
  • W przypadku długów zmarłego właściciela, wspólnota może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu spadkowym, zgłaszając swoje wierzytelności do masy spadkowej.
 6. Przejęcie Mieszkania:
  • Po zakończeniu postępowania spadkowego, jeśli mieszkanie zostanie przejęte przez gminę lub Skarb Państwa, wspólnota może wnioskować o jego sprzedaż na licytacji komorniczej, celem pokrycia zadłużenia.
  • Jeśli mieszkanie nie znajdzie nabywcy, wspólnota może zdecydować się na jego przejęcie na mocy porozumienia z gminą lub Skarbem Państwa.

Podstawy Prawne

 1. Kodeks Cywilny:
  • Art. 1025 KC: "Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku."
  • Art. 935 KC: "W braku małżonka spadkodawcy i krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu, a w braku takiej gminy - Skarbowi Państwa."
 2. Ustawa o własności lokali:
  • Art. 14 ust. 1: "Właściciel lokalu jest obowiązany do ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej oraz opłat związanych z używaniem jego lokalu."
 3. Kodeks Postępowania Cywilnego:
  • Art. 666 KPC: "Sąd może ustanowić kuratora dla zarządu spadkiem nieobjętym."

Przykład We Wspólnocie Mieszkaniowej

Wspólnota mieszkaniowa XYZ ma problem z mieszkaniem, którego właściciel zmarł, pozostawiając znaczne zaległości w opłatach. Zarząd wspólnoty zgłosił zgon właściciela do sądu i śledził postępowanie spadkowe. Po 6 miesiącach sąd orzekł o nabyciu spadku przez gminę, która stała się nowym właścicielem mieszkania. Wspólnota podjęła działania mające na celu sprzedaż mieszkania na licytacji komorniczej, aby odzyskać należności.

Możliwości Platformy LiczDom.pl

Jeśli wspólnota nie korzysta jeszcze z platformy LiczDom.pl, może rozważyć jej wdrożenie w celu usprawnienia zarządzania nieruchomościami. LiczDom.pl oferuje:

 • Automatyzacja Procesów: Monitorowanie opłat, automatyczne upomnienia i generowanie raportów.
 • Centralizacja Danych: Wszystkie dokumenty i informacje w jednym miejscu.
 • Dostępność Online: Możliwość zarządzania nieruchomością z dowolnego miejsca.
 • Poprawa Bezpieczeństwa: Bezpieczne przechowywanie danych.

Podsumowanie

Przejęcie mieszkania po zmarłym właścicielu przez wspólnotę mieszkaniową, gdy spadkobiercy się nie zgłosili, jest procesem wymagającym ścisłego przestrzegania procedur prawnych i współpracy z sądem. Kluczowe jest monitorowanie postępowania spadkowego i skuteczne dochodzenie roszczeń. Znajomość przepisów prawa cywilnego oraz ustawy o własności lokali jest niezbędna, aby wspólnota mogła skutecznie zarządzać sytuacjami tego rodzaju.