Zażalenie na Zawyżanie Zaliczek - wzór

Opublikowano: 27/05/2024 16:29

[Imię i Nazwisko] [Adres] [Miasto, Kod Pocztowy]

[Data]

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej [Adres Wspólnoty] [Miasto, Kod Pocztowy]

Zażalenie na Zawyżanie Zaliczek Uiszczanych w Formie Comiesięcznych Opłat

Szanowni Państwo,

Jako właściciel lokalu nr [numer lokalu] we wspólnocie mieszkaniowej przy ulicy [adres] pragnę wyrazić swoje stanowcze niezadowolenie oraz złożyć zażalenie na zawyżanie zaliczek uiszczanych w formie comiesięcznych opłat. Uważam, że obecne stawki zaliczek są rażąco zawyżone i stanowią naruszenie moich interesów jako właściciela lokalu.

Podstawa Prawna

Zgodnie z art. 18 ustawy o własności lokali, zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, jest zobowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Obowiązek ten powinien być wykonywany w sposób transparentny i racjonalny, z uwzględnieniem rzeczywistych kosztów i potrzeb wspólnoty.

Argumenty

  1. Brak Transparentności: Wspólnota mieszkaniowa nie została odpowiednio poinformowana o zasadach ustalania wysokości zaliczek oraz o faktycznych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej. Brak szczegółowych informacji i dokumentacji dotyczącej ponoszonych wydatków uniemożliwia weryfikację ich zasadności.
  2. Zawyżone Koszty: Obecne stawki zaliczek są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do rzeczywistych kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. W porównaniu do innych wspólnot w okolicy, nasze opłaty są znacznie wyższe, co budzi uzasadnione wątpliwości co do ich zasadności.
  3. Rażące Naruszenie Interesów: Zawyżone zaliczki stanowią rażące naruszenie interesów właścicieli lokali, obciążając ich nieuzasadnionymi kosztami. Działanie takie jest sprzeczne z zasadą racjonalnego gospodarowania środkami wspólnoty i może prowadzić do konfliktów we wspólnocie.

Wniosek

W związku z powyższym, wnoszę o:

  1. Natychmiastowe wstrzymanie: dalszego zawyżania zaliczek oraz przegląd obecnych stawek.
  2. Transparentne przedstawienie: szczegółowej ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną za ostatni rok, w tym dokumentacji potwierdzającej ponoszone wydatki.
  3. Zwołanie zebrania: właścicieli lokali w celu omówienia i weryfikacji zasad ustalania wysokości zaliczek oraz rozliczeń finansowych wspólnoty.
  4. Przeprowadzenie audytu: finansowego wspólnoty przez niezależnego audytora w celu sprawdzenia prawidłowości ustalania zaliczek oraz zarządzania środkami wspólnoty.

Z poważaniem,

[Imię i Nazwisko]

[Podpis]